Στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Crist Bed Linen Industry προσέφερε ιματισμό (λευκά είδη) για τις ανάγκες του Χατζηκυριάκειου Ιδρύματος Παιδικής Προστασίας.

Η Crist Bed Linen Industry έχει υιοθετήσει μια σειρά πρωτοβουλιών, οι οποίες στοχεύουν στην ενημέρωση, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση και στην ενεργό συμμετοχή των συνανθρώπων μας σε δράσεις που ωφελούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.